O STUDIUM

Studium jest podstawowym dokumentem planistycznym określającym kierunki przestrzennego rozwoju miasta.
Realizując ustalenia Studium można stworzyć miasto funkcjonalne i wygodne do życia dla mieszkańców
i wszystkich jego użytkowników.

Studium to wielki plan, w którym zapisana jest wizja całego Miasta. Studium samo w sobie nie stanowi aktu prawa miejscowego, jednak jego ustalenia są wiążące przy sporządzenia planów miejscowych – dokumentów określających charakter i zasady rozwoju poszczególnych obszarów Krakowa. W taki sposób wizja ze Studium zmienia się w lokalne przepisy prawa.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. W celu określenia polityki przestrzennej gminy,
w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej ,,studium''.

   JAK STUDIUM ZAMIENIA     
   SIĘ W PRAWO?                             

KTO SIĘ MOŻE ZAANGAŻOWAĆ W PRACĘ NAD STUDIUM?

MY wszyscy. Studium wymaga współpracy specjalistów z wielu dyscyplin (urbanistyki, architektury, transportu
czy zieleni) oraz głosu mieszkańców znających Kraków „od podszewki”.

Od 23 lutego 2018 r. do 1 kwietnia 2019 roku mieszkańcy mieli możliwość złożenia indywidualnych wniosków
do Studium. Takich wniosków złożono ok. 14,5 tysiąca. Obecnie jesteśmy na etapie, w którym chcielibyśmy,
aby przedstawiciele mieszkańców wypracowali wytyczne do sporządzanego Studium w ramach spotkań warsztatowych. Konsultacje składać się będą z pięciu spotkań podzielonych na pięć obszarów tematycznych.
Ich celem będzie sformułowanie wytycznych, postulatów i oczekiwań co do dalszych kierunków rozwoju w oparciu
o przedstawione uwarunkowania w danym polu tematycznym.

Kolejnym etapem, który umożliwi mieszkańcom aktywny udział w procedurze będzie etap wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu. Wtedy wszyscy mieszkańcy i użytkownicy miasta będą mieli możliwość zapoznania się z projektem, a także będą mogli wziąć udział w dyskusji publicznej nad projektem oraz złożyć uwagę.

    W STUDIUM OKREŚLAMY            POLITYKĘ  PRZESTRZENNĄ        POPRZEZ:   

Grafika wektorowa w kształcie białego prostokąta obramowanego na niebiesko. Zawiera w sobie wypunktowany tekst, na temat: Poprzez co określamy w studium politykę przestrzenną.
 • Określanie kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów.
   

 • Ustalenia zasad ochrony środowiska i jego zasobów.
   

 • Ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
  i zabytków
     oraz dóbr kultury współczesnej.
   

 • Ustalenia dotyczące kierunków rozwoju systemów komunikacji  i infrastruktury technicznej.
   

 • Określanie parametrów i wskaźników urbanistycznych  takich jak, wysokości zabudowy czy powierzchni biologicznie   czynnej.

W JAKIM CELU JE SPORZĄDZAMY?

W związku z dynamicznym rozwojem Krakowa zaistniała potrzeba określenia na nowo,
w jaki sposób miasto powinno się zmieniać.

     CELE SPORZĄDZANIA                 STUDIUM TO TAKŻE:              

Grafika wektorowa w kształcie prostokąta, obramowanego na niebiesko. Znajduje się w nim tekst dopełniający informacje o pozostałych celach sporządzania studium.
 • Wytyczenie zasad rozwoju w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (KOM) i konieczność analizy sieci powiązań miedzy gminami.
   

 • Powiązanie obszarów strategicznych Płaszów-Rybitwy, Nowa Huta Przyszłości, Balice z pozostałymi obszarami miasta
  oraz wyznaczenie sieci powiązań z gminami sąsiednimi.

   

 • Wyznaczenie nowych terenów zielonych i rekreacyjnych
  dla użytkowników miasta.

   

 • Określenie zasad rozwój dla terenów wokół węzłów drogowych, co powoduje konieczność stworzenia programu funkcjonalno-użytkowego dla tych obszarów.
   

 • Wyznaczenie zasad tworzenia i rozwoju lokalnych centrów usług.
   

 • Rozgraniczenie terenów inwestycyjnych od terenów na których wykluczona będzie zabudowa.
   

 • Wyznaczenie kierunków dalszego rozwoju transportu szynowego
  i zwiększanie dostępności transportu zbiorowego.

NA JAKIM ETAPIE JESTEŚMY? 

Na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 21 kwietnia 2021 r., Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju, Pan Jerzy Muzyk zaprezentował radnym miejskim informację o stanie prac nad nowym dokumentem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Podczas konsultacji społecznych chcemy zaprezentować te informacje mieszkańcom i użytkownikom miasta. Obecnie trwają prace nad sporządzaniem wstępnej koncepcji całego dokumentu Studium.

JAKI BĘDZIE EFEKT?

Efektem pracy będzie nasz wspólny plan rozwoju Krakowa – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.