DZIEDZICTWO  
  KULTUROWE     
  I KRAJOBRAZOWE   

Obraz w kolorze niebieskim, przedstawia ikonę - kontur Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

Czy jest możliwość ochrony starej zabudowy wraz z fragmentami ulic poza Parkiem Kulturowym?

Studium może wskazywać granice terenów uznanych za wartościowe, do objęcia obowiązkiem przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany już obowiązującego planu miejscowego.

Studium może również definiować wytyczne, wg których należy kształtować zabudowę lub zagospodarowanie terenów wymagających ochrony.

Wytyczne te, muszą być uwzględnione w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, stanowiących prawo miejscowe.

2

MPZP nie chroni starej zabudowy np. Dębnik przed przeróbkami i powiększaniem budynków oraz utratą walorów stylistycznych. Czy studium może zwiększyć tę ochronę i jak?

Zakres ochrony zabytków na obszarze „Dębnik” wynika z wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które zostały zapisane w obowiązującym planie miejscowym. Zmiana ustaleń planu miejscowego następuje po wykonaniu procedury planistycznej, w ramach której następuje uzgodnienie nowego dokumentu przez konserwatora zabytków oraz zatwierdzeniu przez Radę Miasta Krakowa.

Dlatego nowe studium może rozszerzyć zakres wytycznych celem ochrony obiektów zabytkowych np. na obszarze Dębnik, jednakże, ostateczny kształt tego rodzaju zapisów również w przypadku studium wymagał będzie zgody Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Tak sformułowany zakres ochrony będzie musiał następnie być wprowadzony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

3

Czy studium jest w stanie zapewnić odpowiednią infrastrukturę dla zabudowywanych przestrzeni? Np. określeniem ilości przychodni, żłobków i przedszkoli przypadających na nowe bloki?

W Studium można określać odpowiednie standardy urbanistyczne. Słuszne jest, aby nowy dokument dookreślał wspomniany standard usługowy przypadający na jednostkę mieszkaniową. Należy jednak pamiętać, że dopiero uaktualnione plany miejscowe sporządzone na podstawie nowego Studium stanowią prawo miejscowe, będące podstawą do wydawania decyzji administracyjnych dot. faktycznego zagospodarowania terenu.

Czy miasto Kraków zamierza inwestować w SKM lub w SKA?

Tak, miasto planuje wraz z Województwem Małopolskim pełną integrację taryfową komunikacji miejskiej z koleją aglomeracyjną. Dodatkowo, jeśli pozwoli na to budżet, Kraków przeanalizuje możliwość zakupu dwóch składów kolejowych.

2

Jaki pomysł ma miasto na rozwiązanie problemu tysięcy dodatkowych samochodów napływających w coraz większych ilościach wraz ze studentami (nie płacącymi podatków w Krakowie)?

Rozszerzenie strefy płatnego parkowania, budowa nowych linii tramwajowych w kierunku granic miasta wraz z budową terminali przesiadkowych, w tym parkingów P+R.

3

Czy do SKA zostaną dodane przystanki np. Kraków Olsza, Kraków Nowa Huta?

Wszystko zależy od decyzji o uruchomieniu ruchu pasażerskiego na liniach, obsługujących te przystanki kolejowe.

4

Jakie przystanki na liniach SKA planuje zrealizować miasto?

Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy przystanku Kraków Prądnik Czerwony w rejonie ciągu ulic Meiera – Batowicka.

5

Jakie są plany komunikacyjne dotyczące obszaru "Kombinat" (w tym momencie sporządzany jest MPZP)? Jest tam ogromna liczba torów kolejowych (bardzo duża część torów jest nieczynna i kolejne są wył).

W projekcie mpzp „Kombinat” uwzględniono tylko linie kolejowe nr 95 oraz nr 940, po których odbywa się ruch publiczny - wzdłuż tych linii planowany jest rozwój przystanków oraz parkingów P+R, pozostałe tory są przystosowane jedynie do obsługi ciągów produkcyjnych. Wobec powyższego w projekcie planu założono rozwój komunikacji zbiorowej w oparciu o nowe linie tramwajowej i autobusowe.

6

Czy w SUiKZP będą zawarte rozwiązania ograniczające ruch drogowy wewnątrz 2 obwodnicy? Jaki jest pomysł na Aleje?

Studium wskaże jedynie kierunki, czy też propozycje zmian wewnątrz II obwodnicy, szczegółowe rozwiązania będą wynikać z decyzji zarządcy dróg publicznych w mieście. Po zrealizowaniu zachodniego odcinka III obwodnicy zasadnym jest zdecydowane ograniczenie ruchu samochodowego w ciągu Alei oraz podjęcie działań zmierzających do budowy linii tramwajowej w ciągu Alei.

7

Kiedy tunel pod wzgórzem Św. Bronisławy? Słyszałem o tym co najmniej od 30 lat - a ciągle tu nic nie ma, rozumiem, że dopiero wtedy będzie można cokolwiek zrobić/zmienić w Alejach.

Zgodnie z WPF (Wieloletnią Prognozą Finansową) /WPI (Wieloletnim Planem Inwestycyjnym) rozpoczęcie budowy Trasy Zwierzynieckiej (wraz z tunelem pod Wzgórzem św. Bronisławy)

zaplanowano w 2027 r.

8

Czy nowym studium miasto na poważnie planuje realizację metra?

Nie, ponieważ zgodnie ze „Studium wykonalności dla bezkolizyjnego systemu transportu szynowego, w tym budowy metra” w ciągu najbliższych 20 lat brak jest zasadności dla budowy klasycznego metra w Krakowie.

9

Czy miasto zrobi coś aby realizować politykę transportowa w odpowiedni sposób? Inwestycje typu Trasa Balicka czy Trasa Wolbromska to działanie wbrew rozwojowi miasta - zachęta wyprowadzki pod miasto.

Miasto cały czas stara się realizować swoją politykę transportową w odpowiedni sposób – celem Trasy Balickiej nie jest zachęcanie Krakowian do wyprowadzki poza miasto, lecz szybsze i bardziej komfortowe połączenie centrum Krakowa z portem lotniczym Balice.

10

Czy rzeczone premetro będzie faktycznie transportem całkiem bezkolizyjnym, co determinuje w dużej mierze jego niezawodność, krytyczny problem obecnej komunikacji publicznej?

Według obecnych planów szybki tramwaj (premetro) będzie całkowicie bezkolizyjny w obszarze wewnątrz II obwodnicy.

11

Ponadto czy planowane premetro uwzględnia redukcję jego wartości dla co bardziej wymagających uczestników transportu przez tak duże zagęszczenie przystanków, a tym samym redukcję prędkości przejazdu?

W celu utrzymania jak najbardziej atrakcyjnej prędkości handlowej liczba przystanków na trasie premetra będzie ograniczona, a odległości między nimi będą większe, niż w przypadku klasycznego tramwaju oraz autobusów.

12

Czy planowane premetro będzie transportem absolutnie bezkolizyjnym, co zdeterminuje w dużej mierze jego niezawodność - krytyczny problem obecnej, szynowej komunikacji publicznej?

Według obecnych planów szybki tramwaj (premetro) będzie całkowicie bezkolizyjny w obszarze wewnątrz II obwodnicy.

13

Trasa Pychowicka. Rada dzielnicy przygotowała 4 wariant na bazie 3, które były prezentowane. Co się z nimi dzieje, jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie?

Aktualnie są opracowane rozwiązania, które będą przedmiotem dalszych konsultacji.

14

Kanał Krakowski a Trasa Pychowicka – w jaki sposób będzie rozwiązana ta kwestia? Czy Trasa będzie w tunelu?

Ostateczny wariant przebiegu Trasy Pychowickiej względem Kanału Krakowskiego nie został jeszcze wybrany.

15

Wylot Trasy przez Zakrzówek, czy taki wariant jest rozważany?

Ostateczny wariant przebiegu Trasy Pychowickiej w sąsiedztwie Zakrzówka nie został jeszcze wybrany.

16

Wylot ulicy 8 Pułku Ułanów w stronę centrum, jak to będzie rozwiązane?

Wlot ulicy 8 Pułku Ułanów stworzy czwarte ramię obecnego skrzyżowania ulic Kapelanka, Brożka, Grota-Roweckiego, tak jak jest ustalone w planie miejscowym od 2010 r.

  KOMUNIKACJA 
I INFRASTRUKTURA

Ikona autobusu jadącego w prawą stronę po jezdni z pasem przerywanym

 MIESZKANIE

Ikona dom.png

Osiedle Podwawelskie, Kobierzyńska, Pychowicka będą zdeterminowane teraz na podstawie starego studium, bo nasze plany zagospodarowania wchodzą w życie teraz. Czy będzie możliwość dostosowywania tych planów, które wejdą w życie za niedługo do nowego studium, które na podstawie naszej dyskusji Państwo stworzycie? Jeśli nie, to dlaczego zostaliśmy skazani na takie życie. Ktoś powiedział, że osiedle Podwawelskie było pięknie zaplanowane. Było. W momencie kiedy powstaje plan zagospodarowania, który w samym centrum osiedla Podwawelskiego funduje nam kolejne 4 wieżowce, już nie będzie i nie będzie terenów zielonych. Czy ludzie, których otoczenie zostanie zdeterminowane teraz, przed powstaniem nowego studium, będą mieli jakąkolwiek szansę wraz z powstaniem nowego studium na poprawienie własnego życia?

Celem sporządzanego nowego studium jest przede wszystkim poprawa standardu i jakości życia mieszkańców Krakowa. Mając na uwadze powyższe, w przypadku zmiany ustaleń Studium dla Państwa rejonu, możliwa będzie zmiana ustaleń planistycznych w zakresie w którym plan będzie niezgodny z zapisami nowego Studium.

Raz w toku pięcioletniej kadencje Rady Miasta Krakowa sporządzana jest analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz dokonywana jest ocena postępów opracowywanych planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium oraz analizowane są wnioski mieszkańców dot. zmiany obowiązujących planów miejscowych. I wtedy Rada Miasta Krakowa decyduje o potrzebie zamiany obowiązujących planów miejscowych.

2

W dzielnicy XVII, według podanych informacji, jest dużo terenów do zabudowy jednorodzinnej niewykorzystanych. Plan zagospodarowania przestrzennego dla Grębałowa, Luboczy w zasadzie preferuje zabudowę szeregową lub bliźniaczą, domy jednorodzinne. Miasto stara się tam utworzyć obszar przyrodniczy (najpierw próba wprowadzenia w całości, teraz etapami), już w zeszłym tygodniu na sesji zajmowano się mpzp dla obszaru przyrodniczego etap B - podetap B2. Na tym etapie 98% obszaru przyrodniczego ma być na terenach prywatnych.  Dlatego moje pytanie do Miasta: czy Miasto zamierza w jakiś sposób wykupić te tereny, żeby były zielone, a nie że prywatni właściciele będą zielone tereny w mieście sponsorować?

Miasto nie przewiduje wykupu ww. terenów, chyba że są w planie miejscowym przeznaczone pod cele publiczne. Tereny te mogą być dalej wykorzystywane przez właścicieli w sposób rolniczy – czyli taki jak dotychczas.

3

Eksperci zauważają kluczową rolę terenów zielonych przy mieszkalnych, ale wielkie osiedle przy Rondzie Ofiar Katynia od lat nie może się doczekać obiecanego przez miasto parku na terenie motelu Krak. Kiedy miasto wreszcie podejmie ten temat i znajdzie odpowiednie środki?

Miasto aktualnie prowadzi na tym terenie działania porządkujące oraz kontynuuje prace projektowe. Natomiast realizacja zadania będzie możliwa po zapewnieniu finansowania w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4

Osiedle Kliny Borkowskie: W jaki sposób zarządzający miastem zamierzają zadbać o dobrostan obecnych mieszkańców miasta, o jakość życia osób mieszkających w Krakowie od pokoleń? (Jakość życia ze szczególnym uwzględnieniem wydolnej infrastruktury oraz dostępu do terenów zielonych. Czy nie uważają Państwo, że rozwój miasta coraz częściej odbywa się kosztem jakości życia obecnych mieszkańców?)

Gwarantem ładu przestrzennego są obowiązujące plany miejscowe i zawarte w nich wskaźniki zagospodarowania terenu. Stanowią one wymagania służące do odpowiedniego kształtowania zabudowy, określają w szczegółowy sposób jak dana działka może zostać zagospodarowana (wyznaczają m.in.: maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną powierzchnię biologicznie czynną czy minimalną liczbę miejsc postojowych).

Polityka przestrzenna Krakowa dąży do jak największego pokrycia planami miejscowymi miasta, które obecnie wynosi ponad 70%. Również dla Klinów obecnie sporządzane są plany miejscowe lub ich zmiany, mające na celu uporządkowanie tego obszaru oraz polepszenie standardów przestrzennych.

 ŚRODOWISKO 
I REKREACJA

W jaki sposób w nowym Studium będzie uwzględniony bardzo ciekawy i dokładnie dużym nakładem środków przygotowany dokument "Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030” i w części wynikające z niego plany miejscowe dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa?

 „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030” są opracowaniem, wykorzystywanym przy sporządzeniu kolejnych dokumentów planistycznych, w tym w obecnie sporządzanym Studium, zarówno na etapie uwarunkowań jak i wytyczania przyszłych kierunków rozwoju miasta.  „Kierunki…” mają charakter pomocniczy przy ustalaniu kierunków rozwoju Miasta.

 

Odnośnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” należy wskazać, że jak każdy obowiązujący akt prawa miejscowego stanowi podstawę do wyznaczania kierunków rozwoju miasta. Niemniej o tym, jaki będzie kierunek rozwoju dla danego obszaru miasta w przyszłym dokumencie Studium każdorazowo rozstrzygać będzie analiza występujących na danym obszarze uwarunkowań oraz wyniki finalizowania poszczególnych etapów sporządzania dokumentu Studium, w których wezmą udział zarówno mieszkańcy Miasta, jak i organy administracji publicznej, realizujące zadania związane z ochroną danego dobra publicznego (np. ochrona zabytków czy też ochrona przyrody).

2

Czy w projekcie studium będzie uwzględniana kwestia zieleni całościowo rozumianej zielono-błękitnej infrastruktury w kontekście zmian klimatu - susze, deszcze nawalne (mała retencja), zagrożenie powodziowe?

Możliwości przeciwdziałania zagrożeniom klimatycznym w odniesieniu do Krakowa wstępnie zostały zaproponowane w dokumencie w „Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” w którym jako cel nadrzędny określono: „Podniesienie i wykorzystanie potencjału adaptacyjnego Miasta Krakowa dla zapewnienia ochrony jakości życia mieszkańców oraz dalszego zrównoważonego rozwoju Miasta w warunkach zmian klimatu”.

Aby potencjał ten faktycznie mógł wzrosnąć wskazuje się podjęcie działań zmierzających do zwiększenia odporności ze szczególnym naciskiem na łagodzenie wpływu i przeciwdziałaniu m.in.: niekorzystnych temperatur, deszczy nawalnych oraz powodzi ze strony rzek.

W odniesieniu do każdego zagadnienia wskazuje się stosowanie konkretnych rozwiązań, o których wskazuje się pamiętać na każdym etapie realizacji.  Są nimi m.in.:  zwiększanie powierzchni terenów zielonych, zwiększanie naturalnej retencji, stosowanie rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury – te elementy będą wprowadzane do dokumentu Studium poprzez odpowiednie rozwiązania przestrzenne i wytyczne planistyczne.